Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

dla uczestników szkoleń e-learningowych z zakresu wdrożenia i obsługi Systemu SOW,
w ramach projektu  pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udziałem
w szkoleniu e-learningowym z zakresu wdrożenia i obsługi Systemu SOW.

Administrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, NIP: 525-100-08-10, tel.: 22 50 55 500

 

Inspektor Danych Osobowych

Osoba bezpośrednio wyznaczona przez Administratora danych, dostępna pod adresem: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO, chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel przetwarzania

Dane osobowe uczestników zbierane są w celach organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń e-learningowych z zakresu wdrożenia i obsługi Systemu SOW w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody.

Kategorie danych:

-        dane identyfikujące: imię, nazwisko, adres e-mail

-        dane zawodowe: miejsce zatrudnienia

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres sow@pfron.org.pl.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe uczestnika szkoleń e-learningowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat, oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych – wewnątrz struktury organizacyjnej PFRON – będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Fundusz i przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i tylko w niezbędnym zakresie.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zebrane w trakcie realizacji szkoleń e-learningowych dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

·         dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 

·         do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

·         do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

·         do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

·         do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,

·         do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu, tylko na potrzeby celów szkoleń e-learningowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym założenia konta na platformie e-learningowej i udziału w szkoleniu
z zakresu wdrożenia i obsługi Systemu SOW organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu  pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.